short wigs for men black wigs short human hair wigs wigs for black women cosplay wigs long curly wigs wigs cheap wigs for kids wigs short hair wigs short hair party wigs wigs online brown wigs long wigs for kids colorful wigs wigs for men mens wigs real hair wigs wigs for white women wigs for africa kids wigs brazilian hair human hair extensions u part wig

vibrators for sale women sex toys best sex toys Best vibrater lesbian sex toys male sex toys vibrators for sale bondage gear adult products vibrater bedroom toys women toys bondage toys toys for adults sex toys vibrators for women cheap vibrators toys adults toys for couples lesbian toys male toys adult vibrators adultsextoys dick toys female toys quiet vibrators rabbit toys couples toys silent vibrators strap on toys masterbation toys buy strap on glass toys rabbit vibrater toys woman adult female toys toy saxophone discount vibrators cheap rabbit vibrators waterproof rabbit marital aids rabbit vibe xxx toys pleasure toys strapon masterbaiting toys adult women toys sez toy large rabbit vibrator rabbit pearl
POČETNA

Procurement normalZelena javna nabava definirana je u Komunikaciji Europske komisije Javna nabava za bolji okoliš kao „postupak pri kojem javna tijela nastoje naručivati robu, usluge i radove koji tijekom svojeg životnog ciklusa imaju manji negativni učinak na okoliš od robe, usluga i radova s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili".

Zelena javna nabava dobrovoljni je instrument, što znači da pojedinačne države članice i javna tijela mogu sami odlučiti u kojim će ga razmjerima provoditi. Može se primijeniti na ugovore iznad i ispod praga za primjenu direktiva EU-a o javnoj nabavi.

Sedmi akcijski plan EU-a za okoliš („Living well, within the limits of our planet“ 2013.) kao strateški cilj do 2020. godine postavlja provedbu od najmanje 50 posto javnih nadmetanja uz primjenu mjera zelene javne nabave.

Strategija za pametan, održiv i uključiv rast „Europa 2020.“ ističe javnu nabavu kao snažno sredstvo za realizaciju sljedećih ciljeva: smanjenje emisija CO2 za 20 posto, smanjenje potrošnje energije za 20 posto i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije za 20 posto.

Jačanje instrumenta zelene javne nabave na nacionalnoj razini predviđeno je Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 30/2009) i Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj  130/2009). Dodatno, Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2016 propisuje kao mjeru Zelenu javnu nabavu i izradu vodiča koji bi sadržavao upute za integraciju zahtjeva energetske učinkovitosti u postupak javne nabave. Osnova za provođenje takve mjere je izrada Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu.

Mjerila ZJN-a sve više ulaze u zakonodavstvo Europske unije, a dinamika provođenja ovisi o spremnosti gospodarstva za prihvaćanjem visokih kriterija učinkovitosti i zaštite okoliša. Postoji više Direktiva Europske unije koje omogućavaju korištenje ekoloških zahtjeva u tehničkim specifikacijama. Na temelju Akta o jedinstvenom tržištu I. i II. („Single Market Act I“ COM (2011)206; „Single Market Act II“ COM (2012)573) pokrenuta je revizija temeljnih propisa o javnoj nabavi koji će omogućiti veće uključivanje ekoloških kriterija pri određivanju tehničkih specifikacija i kriterija za odabir ponude.

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014) daje naručiteljima u Hrvatskoj mogućnost zahtijevanja potvrde (certifikata) o sukladnosti roba, radova ili usluga  gospodarskog subjekta s normama za upravljanje okolišem. Zakon daje i mogućnost uključivanja ekoloških mjerila u tehničke specifikacije dokumentacije za nadmetanje za proizvode i usluge te  mogućnost odabira ekonomski najpovoljnije ponude u kojoj se ocjenjuju i ekološke osobine proizvoda i usluga. Ministarstvo gospodarstva izradilo je „Smjernice br. 1 . Kriteriji za odabir ponude“ kao pomoć u provođenju postupka u slučaju kada naručitelj kao kriterij odabere ekonomski najpovoljniju ponudu. U dokumentu se navodi da „ekološke osobine“ odnosno okolišna mjerila trebaju biti jasno definirana i ne diskriminirajuća, ali ih pritom ne definira.

Ovime je uspostavljen pozitivni zakonodavni okvir koji omogućuje integriranje okolišnih mjerila u javnu nabavu i njezino ozelenjivanje u Hrvatskoj, no najprije je potrebno odrediti prioritetne za različite skupine proizvoda i usluga i definirati okolišna mjerila u okviru ovog Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu (NAP ZJN) za prvi trogodišnje razdoblje.

Zašto kupovati „zeleno“?

Javna su tijela glavni potrošači u Europi i svake godine potroše 2 milijarde EUR (što je 19 % BDP-a EUa). Ako na temelju svoje kupovne moći odaberu robu, usluge i radove s manjim utjecajem na okoliš, mogu značajno doprinijeti lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim ciljevima održivosti.

S takvom značajnom tržišnom moći, javne uprave ne samo da mogu postići značajna okolišna, financijska i društvena poboljšanja, već su u mogućnosti uzrokovati promjene na tržištu te usmjeriti ponudu prema održivijim proizvodima i uslugama.

Sve je važnije i sve jednostavnije javnu nabavu učiniti održivom. Nekoliko je razloga tomu:

  • Povećana dostupnost označenih okolišno i društveno prihvatljivih proizvoda i usluga. Kako potražnja za takvim proizvodima i uslugama ubrzano raste, tako i količina i kvaliteta ponude raste. Dodatno, takvi su proizvodi obično označeni nacionalnim ili međunarodnim oznakama (npr. Nordic Swan, Blue Angel, EU Flower, FSC, FLO), što olakšava početak održive nabave. Naime, ovakve oznake omogućavaju nabavljačima uspostavu okolišnih i društvenih kriterija nabave te potvrđivanje njihovog zadovoljavanja.
  • Prilike za suradnju. Mnoge javne uprave rade na provedbi održive javne nabave. Razmjena iskustava i informacija svakako je korisna, a može se ostvariti preko međunarodnih mreža
  • Povećanje javne svijesti. Sa sve većim i jednostavnijim pristupom informacijama, svijest građana o okolišnim i društvenim pitanjima raste, pa tako i pritisak za primjenu održive nabave sve više raste djelovanjem nevladinih organizacija (NVO) i interesnih skupina.
  • Kako ekološki propisi postaju sve stroži, proaktivan pristup dat će bolje i pravovremenije rezultate negoli brza rješenja nakon donošenja propisa.

Zelena javna nabava može biti glavni pokretač inovacija te osigurati industriji prave poticaje za razvoj zelenih proizvoda i usluga – posebno u sektorima gdje javni naručitelji predstavljaju velik udio na tržištu (npr. graditeljstvo, zdravstvene usluge ili javni prijevoz).

Zelenom javnom nabavom može se osigurati i financijska ušteda javnim tijelima – posebno ako se uzmu u obzir troškovi tijekom cijelog životnog ciklusa ugovora, a ne samo nabavna cijena. 

Tijela koja primjenjuju zelenu javnu nabavu bit će bolje pripremljena za suočavanje s ekološkim izazovima u nastanku, kao i političkim i obvezujućim ciljevima za smanjenje emisije stakleničkih plinova, energetsku učinkovitost te ciljevima drugih politika o okolišu.

helpdeskOvaj "helpdesk" je osmišljen kao pomoć javnim tijelima u uspješnom planiranju i provedbi zelene javne nabave. U njemu se na praktičan način objašnjavaju mogućnosti koje se nude u zakonodavstvu Europske unije i razmatraju se jednostavni i učinkoviti pristupi u pripremi ugovora povoljnijih za okoliš. Iz praktičnih razloga helpdesk slijedi logiku i strukturu postupka javne nabave. U njemu se navode i mnogi stvarni primjeri ekološke kupnje koju su provela javna tijela u Republici Hrvatskoj kao i u Europskoj Uniji.

Ovaj je helpdesk sastavljen za javna tijela, ali mnoge ideje i pristupi jednako su relevantni za tvrtke ili organizacije. Njime bi se trebalo pomoći i dobavljačima i pružateljima roba, radova i usluga – posebno manjim poduzećima (MSP-ovi) – da bolje razumiju zahtjeve povezane s okolišem koji se sve više pojavljuju u dokumentaciji za javno nadmetanje. 

Mnoga javna tijela u Europi u svojim odlukama o nabavi provode ne samo zelenu javnu nabavu, već i održivu javnu nabavu te tako obuhvaćaju kriterije koji se odnose na okoliš i socijalne kriterije.