short wigs for men black wigs short human hair wigs wigs for black women cosplay wigs long curly wigs wigs cheap wigs for kids wigs short hair wigs short hair party wigs wigs online brown wigs long wigs for kids colorful wigs wigs for men mens wigs real hair wigs wigs for white women wigs for africa kids wigs brazilian hair human hair extensions u part wig

vibrators for sale women sex toys best sex toys Best vibrater lesbian sex toys male sex toys vibrators for sale bondage gear adult products vibrater bedroom toys women toys bondage toys toys for adults sex toys vibrators for women cheap vibrators toys adults toys for couples lesbian toys male toys adult vibrators adultsextoys dick toys female toys quiet vibrators rabbit toys couples toys silent vibrators strap on toys masterbation toys buy strap on glass toys rabbit vibrater toys woman adult female toys toy saxophone discount vibrators cheap rabbit vibrators waterproof rabbit marital aids rabbit vibe xxx toys pleasure toys strapon masterbaiting toys adult women toys sez toy large rabbit vibrator rabbit pearl
Direktive i politike EU-a

Naziv direktive

                                            

Opis direktive


Ugovor o funkcioniranju Europske unije

 


Ugovorom se osigurava pravna osnova za uredbu EU-a o nabavi i u njemu se navode temeljna načela


Direktiva /18/EZ o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te
ugovora o javnim uslugama

 Direktiva o nabavi u javnom sektoru


Direktiva 2004/17/EZ o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga

 


Uredbom se određuju novčani pragovi za primjenu direktiva EU-a o javnoj nabavi za ugovore o robi, uslugama i radovima


Uredba (EZ) br. 1177/2009 o izmjeni Direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na pragove za primjenu postupaka za sklapanje ugovora

 


Navode se upute o tome kako smanjiti utjecaj na okoliš koji uzrokuje potrošnja javnog sektora i kako upotrijebiti zelenu javnu nabavu za poticanje inovacija u ekološkim tehnologijama, proizvodima i uslugama


Radni dokument službi Komisije – popratni dokument uz Komunikaciju COM(2008) 400 SEC (2008) 2126

 


Navode se korisne smjernice za javna tijela o definiciji i provjeri kriterija zaštite okoliša, alatima za poticanje zelene javne nabave i primjerima za izvjestan broj skupina proizvoda. U njemu se navode i pravne i operativne smjernice.


Akcijski plan za održivu potrošnju i proizvodnju i održivu industrijsku politiku (SCP/SIP) COM(2008) 397

 


Planom je osiguran strateški okvir aktivnosti EZ-a kao potpora zelenoj javnoj nabavi i mjere, uključujući najnovije podatke o Direktivi o ekološkom dizajnu, Uredbi o znaku za okoliš EU-a, uredbi EMAS i Direktivi o označivanju energetske učinkovitosti


Pretkomercijalna nabava: poticanje inovacija za osiguranje održivih visokokvalitetnih javnih službi u Europi
COM(2007) 799

 


Uvodi se nova metodologija za nabave usluga istraživanja i razvoja


Komunikacija o tumačenju prava Zajednice koje se primjenjuje na dodjele ugovora koje nisu ili nisu u potpunosti u skladu s
odredbama direktiva o javnoj nabavi
2006/C 179/2

 


Sadrži tumačenje načela Ugovora i drugih propisa primjenjivih na ugovore, koncesije itd. koji su ispod praga za provedbu javne nabave


 Direktiva 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetsko učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu

 


Direktivom o čistim vozilima određuju se obvezni zahtjevi zelene javne nabave kod nabave vozila


Uredba br. 106/2008 o programu Zajednice za označivanje energetske učinkovitosti za uredsku opremu

 


Uredbom o programu Energy Star određuju se obvezni zahtjevi zelene javne nabave za nabavu uredske opreme


Direktiva 2010/31/EU o energetskoj učinkovitosti zgrada

 


Direktivom se određuju pokazatelji i pragovi za energetski učinkovitu gradnju, uključujući buduće obvezne zahtjeve za zgrade s približno nultom potrošnjom energije


Direktiva 2010/30/EU o označivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu

 


Direktivom o energetskom označivanju određuju se novi razredi energetske učinkovitosti. Njome se tijela posebno potiču da nabavljaju samo više energetske razrede. Pri prijenosu direktive države članice mogu odrediti minimalne standarde koje javni naručitelji moraju zahtijevati u javnoj nabavi


Uredba br. 66/2010 o znaku za okoliš EU-a

 


Znak za okoliš EU-a i kriteriji EU-a za zelenu javnu nabavu usklađeni su u najvećoj mogućoj mjeri


Direktiva 2009/125/EZ o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (preinaka)

 


Direktivom o ekološkom dizajnu osigurava se glavni okvir EU-a za razvoj ekoloških kriterija za proizvode povezane s energijom


Uredba br. 1221/2009 o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja zajednice (EMAS)

 


Uredba EMAS sadrži upute o tome kako se sustav EMAS može uzeti u obzir u javnoj nabavi


Uredba br. 995/2010 o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva

 


Uredbom o drvu uspostavljen je okvir za osiguravanje zakonitosti drva koje je dostupno na tržištu EU-a


Direktiva 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi(OEEO) Trenutačno u postupku preinake

 


Ovom se direktivom predviđa zasebno prikupljanje, obrada i prerada otpadne električne i elektroničke opreme i određuju odgovarajući zahtjevi za konstrukciju proizvoda


Direktiva 2002/95/EZ o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi. Trenutačno u postupku revizije

 


Javni sektor mora osigurati da se opasne tvari navedene u
ovoj Direktivi uklone iz javnih zgrada i da ih ne sadrži ni
jedna nabavljena električna ili elektronička oprema


Uredba (EZ) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)
Trenutačno u postupku revizije

 


Proizvođači moraju u središnjoj bazi podataka registrirati podatke o značajkama kemijskih tvari i informacije o sigurnosti


Direktiva 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora

 


Direktivom su utvrđeni obvezni nacionalni ciljevi za udio električne energije iz obnovljivih izvora, pravila o jamstvima podrijetla i kriteriji održivosti za biogoriva i tekuća goriva.


Direktiva 2008/98/EZ o otpadu (Okvirna direktiva o otpadu)

 


Njome su utvrđeni osnovni pojmovi i definicije povezani s gospodarenjem otpadom i načela gospodarenja otpadom 66 kao što su načelo „onečišćivač plaća” i „hijerarhija gospodarenja otpadom”.