short wigs for men black wigs short human hair wigs wigs for black women cosplay wigs long curly wigs wigs cheap wigs for kids wigs short hair wigs short hair party wigs wigs online brown wigs long wigs for kids colorful wigs wigs for men mens wigs real hair wigs wigs for white women wigs for africa kids wigs brazilian hair human hair extensions u part wig

vibrators for sale women sex toys best sex toys Best vibrater lesbian sex toys male sex toys vibrators for sale bondage gear adult products vibrater bedroom toys women toys bondage toys toys for adults sex toys vibrators for women cheap vibrators toys adults toys for couples lesbian toys male toys adult vibrators adultsextoys dick toys female toys quiet vibrators rabbit toys couples toys silent vibrators strap on toys masterbation toys buy strap on glass toys rabbit vibrater toys woman adult female toys toy saxophone discount vibrators cheap rabbit vibrators waterproof rabbit marital aids rabbit vibe xxx toys pleasure toys strapon masterbaiting toys adult women toys sez toy large rabbit vibrator rabbit pearl
Nacionalni zakoni

Zakonodavni okvir za javnu nabavu i energetsku učinkovitost u Republici Hrvatskoj čine:

Zakon o javnoj nabavi (ZJN) („Narodne novine“, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014).

ZJN uređuje postupke sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave roba, radova i usluga, pravnu zaštitu u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijela državne uprave za sustav javne nabave. U ZJN su propisane procedure koje naručitelji moraju poštivati pri provedbi postupaka za nabavu roba, radova i usluga.

Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/2014)

Zakon o energetskoj učinkovitosti uređuje: područje učinkovitog korištenja energije, donošenje planova za poboljšanje energetske učinkovitosti na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i nacionalnoj razini , mjere energetske učinkovitosti te njihovo provođenje, obveze energetske učinkovitosti, obveze regulatornog tijela za energetiku, operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava i operatora tržišta energije u svezi s prijenosom, odnosno transportom i distribucijom energije, obveze distributera energije, opskrbljivača energije i/ili vode, a posebice djelatnost energetske usluge, utvrđivanje ušteda energije te prava potrošača u primjeni mjera energetske učinkovitosti.

Kod provođenja postupka javne nabave za proizvode povezane s energijom, javni naručitelj je dužan koristiti kriterije za odabir ponude i tehničke specifikacije vezane uz povećanje energetske učinkovitosti u mjeri u kojoj je to u skladu s troškovnom učinkovitošću, gospodarskom izvedivošću, širom održivošću, tehničkom prikladnošću i dovoljnom razinom tržišnog natjecanja. Navedeni kriteriji i tehničke specifikacije utvrđuju se pravilnikom.

Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu („Narodne novine“, broj 127/2013)

Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu propisuje mjere za promicanje uporabe čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu, radi poticanja tržišta čistih i energetski učinkovitih vozila i zaštite okoliša, klime i energetike. Naručitelji su u postupku javne nabave dužni pri kupnji vozila kojima se obavlja cestovni prijevoz uzimati u obzir energetske učinke i utjecaj na okoliš tijekom razdoblja eksploatacije vozila, uključujući potrošnju energije te emisije ugljikovog dioksida (CO2) i određenih onečišćivača.

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 30/2009)

Strategija održivog razvitka sadrži temeljna načela i mjerila za određivanje ciljeva i prioriteta u promišljanju dugoročne preobrazbe prema održivom razvoju Republike Hrvatske. Imajući to u vidu Strategija postavlja osnovne ciljeve i mjere održivog razvitka gospodarstva, socijalnog razvitka i zaštite okoliša te identificira ključne izazove u njihovu ostvarivanju. U Strategiji su navedene institucije uključene u njezinu provedbu, način provedbe, odgovornost za provedbu te način praćenja provedbe.

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 130/2009)

Strategija energetskog razvoja u okviru dokumenta Strateški okvir za razvoj od 2006. do 2013. godine, ima za svrhu:

  • definiranje razvoja energetskog sektora Republike Hrvatske za razdoblje do 2020. godine
  • izgradnju održivog energetskog sustava Republike Hrvatske u neizvjesnim uvjetima globalnog tržišta energije i uz oskudne domaće energetske resurse .

Obveznici primjene zakona o javnoj nabavi omogućit će postizanje veće energetske učinkovitosti provedbom sustava javne nabave za projekte energetske učinkovitosti na transparentan način. To je najjednostavnije ostvariti izradom primjera standardnih ugovora za pojedine vrste nabave, izradom detaljnih uputa za procjenu ušteda kod različitih projekata energetske učinkovitosti, razradom sustava mjerenja te redovnim obavljanjem nadzora nad ostvarenim uštedama.

Treći nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost

Treći nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost predstavlja sveobuhvatni provedbeni dokument politike energetske učinkovitosti za trogodišnje razdoblje (2014.-2016.), a ujedno sadrži i izvješće s detaljnim prikazom aktivnosti provedenih u prethodnom s ocjenom ostvarenih ušteda energije u odnosu na ciljeve postavljene u Drugom nacionalnom akcijskom planu za energetsku učinkovitost Republike Hrvatske do kraja 2013. godine.

Prema Trećem nacionalnom akcijskom planu potrebno je intenzivirati aktivnosti kojima će se osigurati pravna i tehnička znanja i vještine javnih naručitelja za uključivanje i vrednovanje zahtjeva za energetskom učinkovitosti u postupcima javne nabave primjenom kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.

U Akcijskom planu je navedeno da se planira izrada nacionalnog Akcijskog plana za zelenu javnu nabavu koji će identificirati ključne dionike i mjere koje treba poduzeti na nacionalnoj i lokalnoj razini, kako bi se kriteriji ZEJN-a što bolje integrirali u postupak javne nabave. Preporučat će se korištenje kriterija zelene javne nabave koje je izradila Europska komisija, a koji obuhvaćaju i pokazatelj energetske učinkovitosti.